top of page
TimChater.jpg

BLASCYMRU
2021

blas-cymru-logo-520px_original.jpg

Roedd timau'r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy a Barod Am Fuddsoddiad wrth law yn y Parth Buddsoddwyr yn ystod Blas Cymru i drafod cynlluniau twf a'r opsiynau cyllid sydd ar gael i gefnogi busnes bwyd a diod yng Nghymru yn ystod y proses cynyddu. Cynhaliwyd Blas Cymru 2021 yng Nghanolfan Confensiwn Rhyngwladol Cymru ar ddydd Mercher 27ain a dydd Iau 28ain Hydref 2021.

Fe wnaethom gynnal dros 80 o gyfarfodydd yn y Parth Buddsoddwyr rhwng busnesau bwyd a diod Gymreig a 12 darpar fuddsoddwr a darparwr cyllid ddaru ni wahodd i'r Parth Buddsoddwyr.

Money As An Ingredient

podlediad gan y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy

 

EP1 - Cael yr Arian Cywir gydag Alun Thomas, Banc Datblygu Cymru

 

Fe wnaethom anfon John Taylerson o’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy i Banc Datblygu Cymru yn Capital Quarter Caerdydd i gwrdd ag Alun Thomas, Rheolwr Rhanbarthol ac aelod o Fwrdd Cynghori’r Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy.

 

Roedd John yn awyddus i ddarganfod gan Alun yr hyn y mae’n edrych amdano pan fydd busnesau bwyd a diod fach a chanolig o Gymru yn mynd ato am gyllid, a beth ddylai fod yn eich cynllun busnes?

EP1 Getting The Right Money
00:00 / 22:03

Y DARPARWYR CYLLID

A big thank you to the investors and finance providers who came along to Taste Wales 2021. You can meet them below:  

Tatse Wales Staff Images-03.png

TIm
CHATER

Phoenix
Ventures Ltd

Mae gan Tim gyfoeth o brofiad bwyd a diod gyda chwmnïau cychwynnol, uwchraddio a chorfforaethau. Tim yw sylfaenydd Phoenix Ventures, arbenigwr mewn masnacheiddio IP, twf busnes, cyllid, M&A ac adeiladu menter ar gyfer sectorau #bioscience #foodtech #plantbased #agritech #CBD.

Tatse Wales Staff Images-11.png

TIM
SHEARS

Black & White Finance

Mae cefnir Tim yn y diwydiant bwyd, fel Cyfarwyddwr Whitworths a Northern Foods, nid o fanc, felly mae'n deall eich prosiectau a sut i'w hariannu. Mae'n siarad eich iaith chi, a nhw nawr, gan wneud cyllid yn haws ei gael.

Tatse Wales Staff Images-06.png

Bathgate
Finance

Mae Ian wedi gweithio yn y diwydiant cyllid ers 35 mlynedd, gan arbenigo mewn cyllid anfonebau, masnach ryngwladol a bancio masnachol. Mae wedi gweithio mewn rolau corfforaethol ac sy'n wynebu defnyddwyr ac wedi gofalu am fusnesau sydd â throsiant hyd at £25 miliwn.

 

Ymunodd â Bathgate Business Finance yn 2014, gan ddod nid yn unig â’i arbenigedd proffesiynol ond hefyd ei brofiad o adeiladu a meithrin perthnasoedd â banciau, cyfrifwyr a gweithwyr proffesiynol eraill.

Meet The Advisory Board Images-04.png

DEVELOPMENT BANK OF WALES

Alun Thomas yw'r Rheolwr Rhanbarthol ar gyfer gorllewin Cymru i Banc Datblygu Cymru. Mae'n uwch fancwr sydd â dros 30 mlynedd o brofiad ac yn arbenigo mewn benthyca, strwythuro a rheoli benthyciadau i fusnesau bach a chanolig ac mae'n awyddus i weld busnesau'n cael yr arian iawn am yr hyn maen nhw'n ei wneud.

Tatste Wales Staff Images - NEW-05.png

ADRIAN
COLES

NATWEST
BANK

Fel Banc Perthynas mewn Byd Digidol, rydym yn falch o fod yn cefnogi'r sector bwyd a diod wrth i ni gydnabod pwysigrwydd y sector i economi Cymru. Ein pwrpas yw hyrwyddo busnesau, eu helpu i arloesi, ehangu eu cysylltedd ac yn y pen draw dyfu gan greu ffyniant tymor hir i Gymru.

Tatse Wales Staff Images-05.png

Triodos
Bank

Mae Sarah newydd ymuno â Triodos fel Rheolwr Perthynas cyntaf y banc yng Nghymru, sy'n ymroddedig i fusnesau, sefydliadau ac elusennau sy'n gysylltiedig â Chymru. Mae Triodos Bank yn un o fanciau mwyaf cynaliadwy’r byd, yn ymfalchïo mewn tryloywder, ac yn tystio i ble mae ei arian yn mynd. Gweithio gydag ystod eang o sectorau sy'n gwneud newid cadarnhaol, naill ai'n gymdeithasol, yn ddiwylliannol neu'n amgylcheddol; a darparu cefnogaeth bwrpasol i helpu benthycwyr i dyfu eu busnes, a chyflawni eu dyheadau.

Tatse Wales Staff Images-02.png

CERI
THOMAS

HSBC
BANK

Rheolwr Perthynas wedi'i leoli yn Nhîm Bancio Masnachol De Cymru. Wedi bod yn Rheolwr Perthynas am 6 blynedd ac yn yr amser hwnnw wedi datblygu ac ennill perthnasoedd newydd a phresennol wrth gefnogi cleientiaid i gyrraedd eu nodau. Rwy'n cefnogi cleientiaid sydd â throsiant blynyddol o hyd at £10m a chydag angen benthyca o £300k a mwy. Rwy'n helpu cleientiaid i gyrraedd eu huchelgeisiau twf trwy ddarparu ystod o atebion cyllid fel Cyllid Asedau, Cyllid Anfonebau, Cyfleusterau Masnach a chardiau.

Tatse Wales Staff Images-01.png

RYAN
POPE

HSBC
BANK

Rheolwr Perthynas Busnes, Bancio Masnachol HSBC De Cymru. Rwy'n rheoli portffolio o gleientiaid bach a chanolig ledled De Cymru mewn sectorau amrywiol gyda throsiant hyd at £10m gyda gofynion benthyca dros £300k. Rwy'n helpu i gefnogi twf cleientiaid trwy ddod ag atebion amrywiol i gleientiaid fel Benthyca Traddodiadol, Cyllid Asedau, Masnach Ryngwladol a Chyllid Derbyniadwy

Tatste Wales Staff Images - NEW-06.png

AMY
WILSON

Barclays
Bank

Cyfalaf Masnach a Gweithio Barclays - arbenigwr cyllid masnach / allforio rhyngwladol - Corfforaethol Canol.

Banc Cyffredinol Prydain yw Barclays gyda dros 325 mlynedd o hanes ac arbenigedd mewn bancio, sydd nawr yn gweithredu mewn dros 40 o wledydd. Mae Barclays yn symud, benthyca, buddsoddi ac amddiffyn arian i'n cwsmeriaid a'n cleientiaid ledled y byd. Mae ein busnesau yn cynnwys  bancio defnyddwyr a gweithrediadau thaliadau o amgylch y byd yn ogystal â bancio corfforaethol a buddsoddi byd-eang haen uchaf. 

Tatse Wales Staff Images-10.png

BARCLAYS
BANK

Cyfarwyddwr Datblygu Busnes. Cymru - Bancio Busnes (fel arfer <£ 6.5m yn amodol ar gymhlethdod)

 

Banc Cyffredinol Prydain yw Barclays gyda dros 325 mlynedd o hanes ac arbenigedd mewn bancio, sydd nawr yn gweithredu mewn dros 40 o wledydd. Mae Barclays yn symud, benthyca, buddsoddi ac amddiffyn arian i'n cwsmeriaid a'n cleientiaid ledled y byd. Mae ein busnesau yn cynnwys  bancio defnyddwyr a gweithrediadau thaliadau o amgylch y byd yn ogystal â bancio corfforaethol a buddsoddi byd-eang haen uchaf. 

Taste Wales Staff Images-07.png

Barclays
Bank

Cyfalaf Masnach a Gweithio Barclays - arbenigwr cyllid masnach / allforio rhyngwladol - Corfforaethol Fawr.

Banc Cyffredinol Prydain yw Barclays gyda dros 325 mlynedd o hanes ac arbenigedd mewn bancio, sydd nawr yn gweithredu mewn dros 40 o wledydd. Mae Barclays yn symud, benthyca, buddsoddi ac amddiffyn arian i'n cwsmeriaid a'n cleientiaid ledled y byd. Mae ein busnesau yn cynnwys  bancio defnyddwyr a gweithrediadau thaliadau o amgylch y byd yn ogystal â bancio corfforaethol a buddsoddi byd-eang haen uchaf. 

Tatse Wales Staff Images-09.png

Matt
Rose

Barclays
Bank

Banciwr Cyswllt, Bancio Corfforaethol (> £ 6.5m yn amodol ar gymhlethdod)

Banc Cyffredinol Prydain yw Barclays gyda dros 325 mlynedd o hanes ac arbenigedd mewn bancio, sydd nawr yn gweithredu mewn dros 40 o wledydd. Mae Barclays yn symud, benthyca, buddsoddi ac amddiffyn arian i'n cwsmeriaid a'n cleientiaid ledled y byd. Mae ein busnesau yn cynnwys  bancio defnyddwyr a gweithrediadau thaliadau o amgylch y byd yn ogystal â bancio corfforaethol a buddsoddi byd-eang haen uchaf. 

Tatse Wales Staff Images-15.png

Carol
Hall

Angel invest
wales

Carol yw'r Rheolwr Buddsoddi Rhanbarthol i Angylion Buddsoddi Cymru yn Ne a Gorllewin Cymru, gyda'r nod i adeiladu rhwydwaith amrywiol o fuddsoddwyr CAMPUS yng Nghymru.

Taste Wales Staff Images-07.png

natasha
hopkins

natwest
bank

Fel Banc Perthynas mewn Byd Digidol, rydym yn falch o fod yn cefnogi'r sector bwyd a diod wrth i ni gydnabod pwysigrwydd y sector i economi Cymru. Ein pwrpas yw hyrwyddo busnesau, eu helpu i arloesi, ehangu eu cysylltedd ac yn y pen draw dyfu gan greu ffyniant tymor hir i Gymru.

Taste Wales Staff Images-18.png

gemma
slater

santander
BANK

Ymunodd Janette â Santander yn 2010 yn gweithio yn y Tîm Corfforaethol Mawr cyn symud i'w rôl Datblygu Busnes yn 2019. Cyn hynny, bu'n gweithio yn RBS gan ddod â 25 mlynedd o brofiad ym maes bancio Masnachol a Chorfforaethol. Yn ei hamser hamdden mae'n mwynhau teithio a chefnogi rygbi Cymreig. 

Taste Wales Staff Images-17.png

Janette
bennett

santander
BANK

Am fy mod â diddordeb mewn pobl, mae fy rôl Datblygu Busnes i Santander yn ffit berffaith. Rwy'n treulio fy nyddiau yn dod i adnabod perchnogion busnes a'u busnesau, gan ddarganfod pa gymorth a fyddai'n ddefnyddiol a'u cyfeirio at y gefnogaeth honno, boed yn rhyngwladol, twf neu gyllid.

Taste Wales Staff Images-21.png

Steve
martin

Old
Mill

Mae Steve yn helpu busnesau bwyd a diod a'u perchnogion i leihau eu rhwymedigaethau treth.
 

Mae'n rhoi cyngor clir a chadarn ar faterion fel credydau treth ymchwil a datblygu, ailstrwythuro a gwerthu busnes.

Taste Wales Staff Images-23.png

Wayene
Bastian

Old
Mill

Mae Wayne Bastian yn gweithio yn y tîm Gwasanaethau Busnes Digidol yn Old Mill. Mae'n arbenigo mewn helpu cleientiaid i symleiddio gweithrediadau gan ddefnyddio Xero ac ecosystem yr App.

Ar ôl sefydlu dau fusnes yn ogystal â chynghori cleientiaid am 9 mlynedd, mae Wayne yn deall pwysigrwydd cael gwybodaeth ariannol amserol a chywir.

Taste Wales Staff Images-19.png

Kathryn
mansell

Old
Mill

Mae Kathryn yn Gyfrifydd Siartredig sydd bellach yn gweithio yn y tîm Cyllid Corfforaethol yn Old Mill yn cynghori cleientiaid ar effeithiau gweithredol a strategol eu penderfyniadau. Yn benodol, eu helpu i ddeall sut y gallai caffaeliad, gwerthiant neu newid strategol weithio a sut y gallent ei ariannu.

Taste Wales Staff Images-22.png

Phill
Mills

Old
Mill

Yn arwain y tîm bwyd a diod yn Old Mill, mae Phil yn gweithio gyda pherchnogion busnes uchelgeisiol sy'n ceisio gwneud eu busnesau'n fwy llwyddiannus. Mae Phil yn ddigon ffodus i weithio ar draws y gadwyn gyflenwi bwyd a diod gan roi persbectif unigryw iddo. Yna gellir trosi hyn yn gyngor cyfrifyddu a chyngor treth ymarferol a phragmatig.

Taste Wales Staff Images-20.png

Chris
Smith

TYDI
LTD

Mae Chris yn Gyfarwyddwr o Tydi Ltd (Time You Did It) yn cefnogi busnesau bach a chanolig twf uchel yn strategol ac wrth wneud penderfyniadau tactegol. Mae Chris wedi gweithio i ystod o fusnesau yn y DU ac Ewrop yn ei yrfa o 38 mlynedd. Mae hefyd yn Gadeirydd y Bwrdd ac yn Gyfarwyddwr Anweithredol, The British Corner Shop Ltd a newydd ei benodi yn Gyfarwyddwr Anweithredol gyda Just Love Food Company, ymhlith eraill.

bottom of page