top of page
Search

SSU Clwstwr Cylchlythyr - Mehefin 2023Cyflwyniad


Wrth i’r haf agosáu, mae chwyddiant a chost mewnbynnau uchel yn dal yn y penawdau, tra bod y pwysau’n parhau ar elw’r gadwyn gyflenwi bwyd. Mae adroddiad diweddaraf yr IGD yn darogan bod disgwyl i chwyddiantostwng yn araf wrth i 2023 fynd yn ei blaen, ar +8% i +10% ddiwedd y flwyddyn. Darllenwch i weld sut i lawrlwytho eu hadroddiad llawn. Mae’r Clwstwr yn falch o gyhoeddi ein hail adroddiad blynyddol, sy’n cnoi cil ar yr hyn sydd wedi bod yn ddeuddeg mis heriolarall i'r diwydiant bwyd a diod yng Nghymru. Rheolwr y Rhaglen, John Taylerson, sy’n pwyso a mesur a allai cyrchu offer rhatach o dramor fod yn economi ffug.

Blog: Mae cyrchu offer prosesu a phecynnu bwyd rhatach o dramor yn ddrutach na’r disgwyl

Yn ddiweddar rydw i wedi gweld pobl yn prynu offer o’r Dwyrain Pell, ac mae’r penderfyniad sy’n cael ei wneud fel arfer ar sail y gwahaniaeth cost rhwng offer o Brydain neu Ewrop ochr yn ochr â’r dwyrain pell yn ymddangos fel un na ellir ei gyfiawnhau. Ond rwy'n credu bod y farn honno’n anghywir.
Beth nesaf i chwyddiant bwyd?

Cyrhaeddodd chwyddiant bwyd ei lefel uchaf ers 45 mlynedd yn ystod Ch1 2023 ac mae’n parhau i gael effaith sylweddol ar rym gwario mewn cartrefi.
Banc Gwybodaeth: adnoddau am ddim i fusnesau bwyd a diod

Mae gan Fanc Gwybodaeth ar-lein y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy amrywiaeth o adnoddau defnyddiol i’ch cefnogi chi gyda rhai o’r penderfyniadau a wnewch yn y eich busnes bwyd a diod; adnoddau dyled ac ecwiti rhyngweithiol, rhestr o dermau cyllid, fideos sy’n rhoi mewnwelediad ariannol i'ch helpu i loywi eich gwybodaeth ariannol neu ganllawiau cymorth i'ch helpu i werthuso lle gallai fod bylchau yn eich busnes.

Ewch i’r Banc Gwybodaeth FAN HYN
Ymweliadau Maes: Puffin Produce

Puffin Produce oedd y diweddaraf i’n croesawu yn ein rhaglen o ymweliadau maes ar ddydd Iau 8fed Mehefin 2023. Edrychodd yr ymweliad ar sut roedd eu system gwybodaeth reoli yn allweddol wrth redeg busnes hynod o gymhleth.

Darllenwch fwy YMA


Pecyn Cymorth Ynni Busnes

Adnoddau a chyngor arbenigol i helpu gweithgynhyrchwyr BBaCh i leihau eu defnydd o ynni a chynyddu proffidioldeb.

Darllenwch fwy YMA

Adroddiad Blynyddol Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy 2022-23

Mae’n bleser gennym gyhoeddi ein hail adroddiad blynyddol, wrth i ni dynnu sylw at weithgareddau a llwyddiannau’r clwstwr, a sut mae’r gweithgareddau hyn wedi helpu i fynd i’r afael â’r pedwar rhwystr allweddol i dyfu.

Darllenwch yr adroddiad FAN HYN


Cyllid Pinciau Poeth


A all lleihau braster, halen a siwgr leihau TAW hefyd?

Darllenwch arsylwadau bwyd a diod Grant Thornton ar gyfer Ch1 2023 i gael gwybod mwy.


Sbardunwr NatWest bellach ar agor am geisiadau

Mae Sbardunwr NatWest yn cefnogi ac yn grymuso entrepreneuriaid a pherchnogion busnes y DU i dyfu eu busnesau i’r lefel nesaf drwy raglen Sbarduno chwe mis sy'n cael ei hariannu’n llawn.

Darllenwch fwy FAN HYN Cadwch le ar ymweliad Darganfod Caerdydd FAN HYNCymru yw’r gorau yn y DU am gwmnïau ym mherchnogaeth merched sy’n tyfu’n gyflym

Wales is outperforming other UK nations for fast-growth firms founded by female entrepreneurs, according to this year’s Gender Index.

Some 12.1% of fast-growth companies in Wales in 2022-23 were female-led – the highest level of all UK nations and English regions. The rate has improved from 11.9% in 2021-22.

Darllenwch fwy FAN HYN
Blas Cymru/Taste Wales

Bydd BlasCymru/TasteWales yn dychwelyd ar 25 a 26 Hydref 2023 yn yr ICC yng Nghasnewydd. Hwn fydd y pedwerydd digwyddiad masnach bwyd a diod ryngwladol yn unig ar gyfer y diwydiant yng Nghymru.

I gofrestru eich diddordeb ewch i www.tastewales.comCysylltu!

Os ydych chi’n fusnes bwyd neu ddiod Cymreig sydd ag uchelgais i dyfu ac yn chwilio am yr adnoddau a’r arbenigedd i helpu â’ch cynlluniau i dyfu, cysylltwch â ni am ymgynghoriad un i un ag un o’n Rheolwyr Clystyrau YMA

4 views0 comments

コメント


bottom of page