top of page
Background

Cyfarwyddwyr Anweithredol

Rôl Cyfarwyddwr Anweithredol 
NEDs Question Marks-32.png
Llywodraethu a Gwybodaeth 

A ydych chi wedi gweithredu yn y sector bwyd a diod ac yn deall amgylchedd cyfreithiol a rheoleiddiol y sector? A oes gennych chi brofiad ar lefel Cyfarwyddwr? Bydd NED yn deall beth sy’n dda ac yn cyfrannu at rediad effeithiol Bwrdd y Cyfarwyddwyr. 

NEDs Question Marks-31.png
Profiad

‘Yn hen law arni!’ A allwch chi ddangos profiad personol o gyfarwyddo neu arwain busnes drwy gyfnod tyfu llwyddiannus?  Mae NEDs wedi cael llwyddiant ardderchog o fewn cwmpas rôl benodol e.e. ariannol, gweithrediadau, cadwyn gyflenwi, gwerthu neu farchnata. A allwch chi roi eich hun yn esgidiau cyfarwyddwyr eraill a’r tîm rheoli, a dangos bod gennych chithau hefyd brofiad a dealltwriaeth o’r sefyllfaoedd maen nhw yn eu hwynebu?  Yn enwedig os yw’r sefyllfa yn un anodd ac yn newid yn gyflym. 

Mae NEDs hefyd wedi sefydlu rhwydweithiau dibynadwy ac fe allant ddefnyddio adnoddau maent yn ymddiried ynddynt o’r tu allan pan fo hynny’n briodol.

NEDs Question Marks-30.png
Yn edrych ar y Darlun Mawr 

Bydd NEDs yn meddwl yn strategol ac yn deall pwysigrwydd gweledigaeth a diben y busnes, ac yn cadw golwg ar nodau ac amcanion tymor hwy. A ydych chi’n gallu gofyn cwestiynau perthnasol a deall data perfformiad allweddol, heb orfod turio i mewn i’r manylder?   

NEDs Question Marks-27.png
Sgiliau

A ydych chi’n hoffi herio’r status quo? Bydd NEDs yn awgrymu neu’n argymell dulliau gwahanol gyda phendantrwydd a dadl resymedig, ac mae hynny’n gwneud sgiliau cyfathrebu da ar bob lefel yn hanfodol, ond yn enwedig gyda chyd-gyfarwyddwyr er mwyn herio’r darlun mawr, a chyfeiriad a strategaeth y busnes yn barhaus.

NEDs Question Marks-29.png
Egni ac Ymrwymiad

Mae angen i NEDs fod yn ymroddedig ac yn wrthrychol am lwyddiant y busnes, a bod yn gallu gyrru drwy broblemau ac anawsterau a allai godi ar y ffordd. A oes gennych chi’r egni i gymell cydweithwyr? 

NEDs Question Marks-28.png
Cymwysterau

Er nad oes dim cymwysterau penodol y dylai NED feddu arnynt, mae’n helpu os yw eich datblygiad proffesiynol parhaus yn ddiweddar neu eich bod yn aelod o sefydliad proffesiynol. Dylech hefyd gadw mewn cysylltiad â’r tueddiadau diweddaraf a bod â chyswllt da ag arbenigedd yn y maes o’ch dewis.

2E6A0155.jpg

Podlediad: George Adams & John Taylerson


Ydych chi'n ddarpar Gyfarwyddwr Anweithredol? Ydych chi'n teimlo bod gennych chi'r profiad, y sgiliau a'r wybodaeth i gefnogi busnes ar eu taith ehangu?


I ddarganfod beth sydd ei angen i fod yn NED llwyddiannus mae ein Rheolwr Rhaglen, John Taylerson, yn ymweld â George Adams i ddarganfod mwy am y rôl.


Mae George wedi’i benodi’n ddiweddar gan Fanc Datblygu Cymru yn Gadeirydd Anweithredol y busnes twf uchel Cymreig, Just Love Food.

Rhwymedigaethau

Mae’n bwysig cydnabod bod y dyletswyddau, y cyfrifoldebau a’r rhwymedigaethau cyfreithiol posibl ar gyfer NEDs yr un fath ag ar gyfer cyfarwyddwyr gweithredol, hyd yn oed os ydych yn ‘gweithredu’ fel cyfarwyddwr, heb ystyried a ydych wedi eich cofrestru neu eich penodi’n swyddogol gyda Thŷ’r Cwmnïau ai peidio. Gall NED sy’n tramgwyddo’r dyletswyddau neu’r rhwymedigaethau hyn gael ei ddwyn i gyfrif a’i anghymhwyso dan y Ddeddf Anghymhwyso Cyfarwyddwyr Cwmni 1986, yn yr un modd â chyfarwyddwyr gweithredol.  Sicrhewch eich bod yn deall yn iawn yr hyn a ddisgwylir gennych chi, a’r hyn rydych chi’n atebol amdano cyn ymrwymo.  

 

Llenyddiaeth bellach ar gyfrifoldebau cyfarwyddwr:

 

Deddf Cwmnïau 2006 – fel cyfarwyddwr, rhaid ichi gyflawni set o 7 o ddyletswyddau dan Ddeddf Cwmnïau 2006.

 

UK.gov – Bod yn gyfarwyddwr cwmni

 

Deall eich rôl fel cyfarwyddwr cwmni a’ch cyfrifoldebau i Dŷ’r Cwmnïau. 

2E6A0248.jpg

Camau Nesaf

A ydych chi’n teimlo y gallech chi fod yn addas i helpu busnes bwyd neu ddiod Cymreig fel Cyfarwyddwr Anweithredol? 

A ydych chi’n gallu dod â safbwynt ffres a diduedd i fusnes?

 

A ydych chi’n gallu helpu busnes i dyfu yn gyflymach drwy ganfod cwsmeriaid, partneriaid busnes, cyflenwyr, aelodau tîm neu fuddsoddwyr newydd?

A oes gennych chi brofiad y tu allan i’ch busnes eich hun?

A ydych chi’n gallu helpu busnes i edrych ar ei berfformiad a’i strategaeth i sicrhau ei fod yn gweithredu’n effeithiol?

A ydych chi’n gallu helpu i gael gafael ar fuddsoddiad?

Os ydych chi wedi ateb ‘ydw’ i un neu ragor o’r cwestiynau hyn ac fe hoffech gynnig eich hun fel NED, llenwch y ffurflen datganiad o ddiddordeb isod, wedyn bydd aelod o dîm y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy yn cysylltu â chi i drafod ymhellach. 

2E6A0200.jpg

Cofrestrwch Eich Diddordeb

I gofrestru, llenwch y wybodaeth isod.

bottom of page