top of page
Background

Prydlesi

PRYNU NEU BRYDLESU PEIRIANNAU AC OFFER:

Wrth i'ch gofynion capasiti dyfu, oherwydd mwy o archebion neu linellau cynnyrch yn cynyddu, efallai eich bod chi'n wynebu'r angen i brynu peiriannau neu o er newydd. Mae gan berchnogion busnes yn y sefyllfa hon dau opsiwn: prynu neu brydlesu.

 

Mae prynu ased yn golygu mai chi sy'n berchen ar yr ased ar unwaith ac y gallwch ei ddefnyddio ym mha bynnag  ordd rydych chi eisiau, ond beth allai fod y rhesymau allweddol dros wario'ch arian parod i'w brynu?

RHESYMAU I B RYNU

Yn amlach na pheidio mae'n rhatach os ydych chi'n bwriadu ei ddefnyddio yn y tymor hir

Yn aml mae cefnogaeth gweithredu a chynnal a chadw da gydag asedau newydd sbon trwy warantau.

Mae'r ased yn allweddol i lwyddiant y busnes. Rydych chi yn sicr o'i hirhoedledd a'i berthnasedd

Yn nodweddiadol, mae asedau a ddefnyddir ar gyfer cynhyrchu yn eich galluogi i hawlio ryddhad treth ar eich elw ar unwaith, yn seiliedig ar faint rydych chi'n ei wario ar yr asedau (hyd at £1m *)

 

* yn ystod y cyfnod 1 Ionawr 2021 i Ragfyr 2021

Rydych chi eisiau rheolaeth lawn dros yr ased

Mae'n hawdd addasu'r ased os yw'r galw neu'r dymuniad yn newid

Gallwch chi fforddio'r ased ac nid yw'n cael effaith ar eich galluoedd cyfalaf gweithio

Mae marchnad ail-law os ydych chi eisiau:

 

- Ei brynu'n rhatach na newydd sbon

 

- Neu ei werthu unwaith nad yw o werth economaidd i'ch busnes mwyach

Os ydych chi'n prynu ased, mae angen i chi sicrhau bod gennych chi gynllyn wrth gefn os yw'n torri. A oes gan y cynnyrch warant? A oes gennych yswiriant i dalu am unrhyw atgyweiriadau neu amnewidiadau y tu allan i warant? Oes yna  ordd arall y gallwch barhau i weithredu tra bo'r ased yn cael ei drwsio neu ei ddisodli? Mae angen i chi gael ffordd i liniaru'ch risg, ac mewn rhai achosion y ffordd hawsaf o wneud hyn yw troi'r gost yn un newidiol.

 

Er bod pob prydles yn cynrychioli rhyw fath o ymrwymiad i dalu swm penodol o arian dros gyfnod, mae'n bwysig nodi dau wahaniaeth eang rhwng y mathau o brydlesu.

 

1) Y math cyntaf o brydles yw'r brydles weithredol, fel cytundeb llogi, nid yw eich taliadau'n arwain at berchnogaeth yr ased ar ddiwedd tymor y brydles.

 

2) Yr ail fath o brydles yw pan rydych chi'n cyllido prynu ased dros gyfnod o amser, ac yn y pen draw yn berchen ar yr ased ar ddiwedd y cyfnod talu, fel cytundeb hurbwrcasu. Gelwir hyn yn brydles gyllidol, ac mae'n ei ystyried fel math o “fenthyca i brynu”.

 

Trwy gael prydles weithredol ar gyfer ased, byddwch fel arfer yn ymrwymo i gontract tymor byr i rentu'r ased a thalu taliadau misol i'w ddefnyddio, gan ei ddanfon yn ôl ar ddiwedd y cytundeb. Pam y gallai'r opsiwn hwn fod yn well i'ch busnes?

RHESYMAU I B RYDLES I

Os yw'n debygol bydd defnyddioldeb yr ased yn gorffen yn fuan, mae gennych chi mwy o hyblygrwydd i addasu i ofynion gwahanol, er enghraifft:

 

- Mae angen fersiwn mwy diweddar

- Mae proses newydd yn cael ei ddatblygu, gan ddileu'r angen am yr ased

- Mae angen mwy o gapasiti na ellir ei ddatrys drwy addasiad syml

Rydych chi am warchod eich lefelau arian parod trwy beidio gwario'r cyfan ar unwaith

Os ydych chi am brofi proses gyda'r ased ac felly ei eisiau am gyfnod byrrach tan fod y cyfnod profi wedi'i orffen

 

 

 

Mae'n debygol y bydd y brydles yn cynnwys cytundeb cynnal a chadw

Mae prydlesu yn aml yn rhatach fel datrysiad tymor byr

Rydych chi'n cael rhyddhad treth oherwydd bod costau prydlesu yn gost ar eich cyfriflen elw a cholled

Y mater o bwys yma yw nad chi sy'n berchen ar yr ased, ac felly nad oes gennych reolaeth lawn drosto. Yn y tymor byr, bydd gan brydlesi gweithredu telerau penodol, ac felly mae elfen o anhyblygrwydd os oes angen i chi weithredu'n gy ym. Rydych chi'n talu'ch arian parod i rywun arall er mwyn defnyddio'r ased yn hytrach nag ail-fuddsoddi'r arian hwnnw'n uniongyrchol i'ch busnes. Beth pe byddech chi eisiau'r ased am gyfnod hirach? Yn nodweddiadol mae prydlesi gweithredu yn cael eu hystyried yn ddatrysiad tymor byr.

 

Os mai arian parod yw'r ffactor cyfyngu allweddol, ond rydych chi’n dal eisiau bod yn berchen ar yr ased, efallai y gallech chi ariannu prynu'r ased gan ddefnyddio dyled yn lle; gallai hyn fod naill ai trwy fenthyciad banc i'w brynu'n llawn (ad-dalu'r benthyciad ar wahân), neu gyllid ased, gan dalu am yr ased dros gyfnod o amser.

RHESYMAU I FENTHYG ER MWYN PRYNU

Mae hyn yn eich galluogi i gadw'r ased dros dymor hir os yw'n allweddol i lwyddiant eich busnes, mae hefyd yn arbed arian parod.

Gwneir eich taliadau dros amser, gyda thaliadau llog fel arfer yn sefydlog. Gall hyn helpu gyda chynllunio llif arian.

Gallwch werthu'r ased ar ôl i chi orffen ei ddefnyddio.

Yn eich galluogi i hawlio ryddhad treth yn yr un modd â phrynu'r ased.

BENTHYCIAD BANC

PRYDLESU CYLLID

Mae defnyddio benthyciad banc i bob pwrpas yn eich gwneud chi'n brynwr arian parod, mae hyn yn golygu bod gennych bŵer bargeinio a'ch bod yn berchen ar yr ased ar unwaith.

Fel arfer mae cyfraddau llog is ar fenthyciadau banc na mathau eraill o ddyled.

 

 

Gellir trosglwyddo perchnogaeth ar ddiwedd y brydles.

Gall prydlesu cyllid fod yn hyblyg, gyda rhai yn caniatáu uwchraddio'r asedau yn ystod tymor y brydles.

Yn y pen draw, mae hyn yn darparu dull hybrid o brynu ased. Fodd bynnag, efallai y bydd angen i chi darparu sicrwydd i fenthyg yr arian. Weithiau, yr ased rydych chi'n ei brynu yw'r sicrwydd mewn gwirionedd. Ar ben hynny, bydd yn rhaid i chi dalu llog ar yr opsiwn cyllid, a fydd felly'n ei gwneud yn fwy costus na bod yn brynwr arian parod. Wrth ddewis talu am ased dros amser, rhaid i chi sicrhau nad yw yn eich atal rhag gwasanaethu eich gofynion cyfalaf gweithio.

 

Un ystyriaeth derfynol: a oes angen yr ased arnoch o gwbl mewn gwirionedd? Neu gallwch chi gontractio'r gweithgynhyrchu / pacio i rywun arall i alluogi'ch busnes gynyddu ei gynhyrchiad?

Os hoffech chi siarad ag un o'n Rheolwyr Clwstwr Rhanbarthol, cysylltwch yma.

NODWCH:

Bwriedir i'r ddogfen hon fod yn aide-memoire i'ch helpu i ystyried gwahanol fathau o gyllid a pha rai a allai fod yn briodol i'ch busnes; nid yw'n ganllaw cynhwysfawr i bob math o gyllid. Gallai fod goblygiadau treth a chyfreithiol gwahanol yn gysylltiedig â gwahanol fathau o gyllid. Dylid ceisio cyngor treth a chyfreithiol proffesiynol i baratoi ar gyfer y gwahanol fathau hyn o gyllid.

bottom of page