top of page
Conference Background-12.png
Productivity-ShapeUpToScaleUp Logo (CY WHITE)

Y Siaradwyr

Bydd ein siaradwyr yn rhannu eu gwybodaeth a'u harbenigedd o amgylch prif themâu o cynhyrchiant, technoleg a cyllid. 

Speakers Cymreag-14.png

Mae Brian yn newyddiadurwr, darlledwr a chyflwynydd a enillodd amryw o wobrau. Fo yw sylfaenydd a chyfarwyddwr Stay Gold Media, cwmni ymgynghori cyfathrebu, cyfryngau a digwyddiadau. Mae hefyd yn gyd-sylfaenydd, cyd-gyfarwyddwr a chadeirydd ar Ŵyl Lyfrau Caerdydd ac yn gyfarwyddwr anweithredol ar FairPlay Trading, cwmni hyfforddiant ac Adnoddau Dynol masnachol wedi’i gysylltu â’r elusen cydraddoldeb rhyw, Chwarae Teg.

Speakers Cymreag-01.png

Frances Haque yw Prif Economegydd Santander UK, sy’n gyfrifol am ddadansoddi economaidd a’r rhagolygon macroeconomaidd a ddefnyddir gan y banc adwerthu.  Mae ei thîm yn gyfrifol am ddatblygu: dadansoddi senarios risg economaidd i gefnogi’r prosesau profi straen ac IFRS9; dadansoddi ar gyfer cynllunio a dibenion strategol; siarad mewn digwyddiadau allanol; ysgrifennu ar gyfer cyhoeddiadau; a darparu sylwebaeth ar gyfer rhaglenni newyddion gan gynnwys BBC News, Sky News a’r rhaglen Today.

Speakers Cymreag-06.png

Mae gan Andrew dros 20 mlynedd o brofiad o ddarparu atebion sy’n cael eu harwain gan fusnes a datblygu partneriaethau strategol i sbarduno twf economaidd yng Nghymru. Mae’n arwain ar ddefnyddio technoleg newydd yn AMRC i sbarduno mwy o gynhyrchiant ar yr un pryd â gyrru diwydiant sero net yn ei flaen. Mae Andrew yn frwd dros dwf economaidd sy’n cael ei arwain gan fusnes drwy fabwysiadu technoleg newydd ond hefyd datblygu talent i gyflawni’r nod hwn.  

Speakers Cymreag-03.png

Mae Linda yn gweithio gyda tim Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy i gefnogi busnesau bwyd a diod o Gymru i gyflawni eu huchelgeisiau ar raddfa fawr. Mae Linda hefyd yn arwain sawl prosiect bwyd a ariennir gan Ewrop yn ogystal â gweithio'n agos gyda Llywodraeth Cymru ar y rhaglenni allforio bwyd.

Speakers Cymreag-05.png

Dechreuodd stori Radnor Hills pan ddaeth y sylfaenydd, William Watkins, yn ôl o Brifysgol Newcastle gyda gradd mewn Amaethyddiaeth a Marchnata Bwyd. Daeth ei dad o hyd i ffynhonnell ddŵr ar fferm y teulu, gan gynllunio i ddefnyddio’r ffynhonnell i ddarparu cyflenwad dŵr i’w wartheg. Roedd y dŵr yn blasu mor dda nes i William benderfynu ei fod yn haeddu cynulleidfa ehangach. Dros 30 mlynedd yn ddiweddarach, nid yw’r galw erioed wedi bod yn uwch ar gyfer Radnor Hills a’u hamrywiaeth eang o ddiodydd meddal! 

Speakers Cymreag-08.png

Yash yw Cyfarwyddwr Nashville Food Group o Ben-y-bont ar Ogwr, sy’n prosesu ffa coffi o dan eu brand Ferrari’s ynghyd a chynnig gwasanaeth prosesu i eraill.

Speakers Cymreag-02.png

Yn dilyn gyrfa mewn rolau rheoli gweithgynhyrchu ac ymgynghori, newidiodd Steve yn ei yrfa yn 2007 pan sefydlodd The Pudding Compartment sydd bellach yn cyflogi 25 o bobl yn gwneud cynhyrchion becws gyda sylfaen cwsmeriaid cenedlaethol. Ar hyn o bryd mae'n gweithio ar weithredu sawl technoleg ddigidol i gefnogi uchelgeisiau twf y busnes.

Speakers Cymreag-11.png

Mae Joan yn gyfrifydd cymwysedig sy'n helpu perchnogion busnes i ddeall eu systemau ariannol a'r wybodaeth bwysig sydd ynddynt. Mae Joan hefyd yn helpu cwmnïau i ddod o hyd i fuddsoddiad trwy grantiau, sefydliadau ariannol, neu ecwiti preifat. Mae Joan yn arwain Rhaglen Cyfarwyddwyr Anweithredol y Clwstwr.

Speakers Cymreag-04.png

Mae Rhodri Evans yn Ddirprwy Reolwr Cronfa gyda Banc Datblygu Cymru, yn gweithio fel rhan o’r tîm Buddsoddiadau Newydd. Gyda dros 20 mlynedd o brofiad o gyflawni buddsoddiad dyled ac ecwiti ar draws sectorau a maint busnesau amrywiol, mae Rhodri wedi gweithio gyda nifer o fusnesau gweithgynhyrchu bwyd ledled Cymru i gyflawni eu cynlluniau twf.

Speakers Cymreag-07.png

Arbenigwr awtomeiddio amlsector sefydledig sy'n darparu atebion safonol wedi'u teilwra i ofynion gweithgynhyrchu. Mae gan Michael dros 40 mlynedd o brofiad traws-sector byd-eang mewn cwmnïau gweithgynhyrchu amlsector a busnesau bach a chanolig ac mae bellach yn darparu cyngor, peiriannau cynhyrchu ac atebion awtomataidd i'r sector bwyd.

Speakers Cymreag-13.png

Mae cefnir Tim yn y diwydiant bwyd, fel Cyfarwyddwr Whitworths a Northern Foods, nid o fanc, felly mae'n deall eich prosiectau a sut i'w hariannu. Mae'n siarad eich iaith chi, a nhw nawr, gan wneud cyllid yn haws ei gael.

Speakers Cymreag-09.png

Mae Kevin yn gyfrifydd ACMA cymwysedig sy'n awyddus i helpu busnesau i ddiffinio cynllun strategol clir ar gyfer y dyfodol trwy wella eu hymwybyddiaeth ariannol a'u defnydd o wybodaeth reoli amserol.

Speakers Cymreag-10.png

Mae gyrfa Richard wedi bod yn y diwydiant bwyd yn gweithio ar lefel uwch i amrywiaeth o gwmnïau, o ‘blue chip’ i fusnesau newydd, a gydag amrywiaeth o gynnyrch. Mae Richard wedi gweithio gyda BIC Innovation am dros 10 mlynedd yn rhoi cymorth a chyngor ymarferol i nifer o gwmnïau bwyd a diod yng Nghymru.

Joe Matthews-15.png

Mae Joe Matthews CEng MIMechE, Rheolwr Dylunio Peirianneg, yn arwain adran Dylunio Peirianneg Proses Sycamore o Beirianwyr Proses a Mecanyddol arbenigol, gan ddylunio i'r canllawiau diweddaraf ac arwain at yr atebion proses mwyaf effeithlon o'r dechrau i'r diwedd, gan ganolbwyntio ar gynaliadwyedd a hyrwyddo'r OPEX gorau. Mae'n angerddol am beirianneg prosesau a chefnogi eu cwsmeriaid

Speakers Cymreag-16.png

Yn gyfreithiwr eiddo tiriog am 20 mlynedd, camodd Ruth i ffwrdd o’r gyfraith i ymuno â busnes ei gŵr, The Cake Crew, fel Cyfarwyddwr. Ddaeth â set werthfawr o sgiliau gyda hi sydd wedi bod yn allweddol wrth ddatblygu strategaeth fusnes cadarn i fynd i’r afael â’r heriau busnes presennol o werthiant is, chwyddiant uchel ac aneffeithlonrwydd gweithredol.

Speakers Cymreag Nick Evans-14.png

Nick yw Cyfarwyddwr Rheoli a chyd-sylfaenydd Oxbury Bank, yr unig fanc yn y DU sy'n ymroddedig i amaethyddiaeth ym Mhrydain. Yn raddedig mewn amaethyddiaeth o Brifysgol Aberystwyth, mae Nick wedi treulio ei yrfa yn y diwydiant ffermio, mewn gwasanaethau ariannol yn y DU ac yn ddiweddarach ym maes TG amaethyddol rhyngwladol nes iddo gyfarfod â chyn cydweithiwr o’i ddyddiau Bank of Scotland, a dechrau cynllunio Oxbury Bank. Lansiodd Oxbury fel banc a reoleiddir yn llawn ym mis Chwefror 2021.

Speakers Cymreag-19.png

As a former managing director of food businesses, and starting several of his own, John has first-hand experience of running and scaling food businesses. John also works on the Investor Ready Programme, helping businesses turn around their finances. 

Speakers Cymreag Duncan-21.png

Mae Duncan wedi treulio dros 30 mlynedd yn y diwydiant bwyd mewn nifer o uwch rolau gweithredol a masnachol. Mae wedi treulio 20+ mlynedd yn cyflenwi prydau parod oer i'r prif archfarchnadoedd, ac yn ddiweddarach yn y maes gwasanaeth bwyd. Mae ganddo ddealltwriaeth fanwl o alluoedd cynhyrchu ac felly mae'n gallu paru cyfleoedd masnachol yn effeithiol â galluoedd ffatri.

Speakers Cymreag Beatriz-22.png

Mae Beatriz Albo yn gyn-wyddonydd ymchwil sydd yn ail-greu sawsiau ei mam-gu a ddatblygwyd ym mwyty arobryn y teulu yn Sbaen sy’n cysylltu ag archwaeth y cyhoedd am flasau Sbaenaidd dilys. Enillodd ei saws Paella y saws crefftwr gorau ar raglen deledu’r BBC “Top of the Shop with Tom Kerridge”

Speakers Cymreag Mark roberts-12.png

Mark Roberts yw sylfaenydd a chadeirydd Wrexham Lager Beer Company Ltd. Dechreuodd Mark ei yrfa fusnes ym 1984 yn y diwydiant cyfanwerthu bwyd. Yna aeth i faes datblygu eiddo ochr yn ochr â diddordebau ac yn 2011 ar ôl cyfarfod ar hap, ailddechreuodd y Wrexham Lager Beer Company. Mae gan Mark gyfoeth o wybodaeth yn y diwydiannau peirianneg ac adeiladu.

bottom of page