top of page
Search

Cymru Connects: Prosiect Peilot Cadwyni Cyflenwi Bwyd a Diod Cydnerth Mae’rMae’r sector bwyd a diod yng Nghymru yn wynebu heriau digynsail o ran costau yn gadwyn gyflenwi, a rhagwelir y bydd hynny’n gwaethygu dros y misoedd nesaf.


Mae Cymru Connect yn adnodd platfform caffael peilot sydd â’r nod o gefnogi cynhyrchwyr i ddatblygu cadwyni cyflenwi mwy effeithlon a chadarn.


Mae’r llwyfan yn cael ei gynnal gan Canopy ac mae’n cynnwys gwybodaeth wedi’i dilysu am gyflenwyr.Mae’r prosiect wedi cael cyllid gan Gronfa Her Adfer Covid.


Manteision i’r cynhyrchwyr sy’n cymryd rhan:


  • Cyfle i fasnachu â chyflenwyr sydd wedi’u dilysu ymlaen llaw ac sydd wedi’u cymeradwyo yn unol â safonau cydymffurfio y cytunwyd arnynt

  • Gwybodaeth am gyflenwyr yn cael ei chasglu o’r ffynhonnell, ei harchwilio a’i chymeradwyo, gan gael gwared â’r costau gweinyddol a’r baich o gynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy ar sail unigol, gan leihau’r risg

  • Potensial i gydweithio â chynhyrchwyr eraill i sicrhau arbedion maint a lleihau costau

  • Annog “marchnad fewnol” o brynu oddi wrth ei gilydd, gan hyrwyddo cadwyni cyflenwi byrrach

  • Hyfforddiant system lawn yn cael ei ddarparu i’r cynhyrchwyr sy’n cymryd rhan am ddim

  • Peiriant chwilio cynhwysfawr sy’n caniatáu i gynhyrchwyr ddod o hyd i gyflenwyr sy’n bodloni gofynion penodol, a masnachu â nhw

  • Gall cynhyrchwyr fod yn brynwyr nwyddau neu wasanaethau ac yn gyflenwyr i gynhyrchwyr eraill


Rydyn ni’n chwilio am gynhyrchwyr fel chi i weithio gyda ni ar y cynllun peilot hwn a manteisio ar

arbedion effeithlonrwydd caffael a helpu i fynd i’r afael â’r heriau presennol sy’n wynebu cynhyrchwyr yng Nghymru yn y gadwyn gyflenwi.
19 views0 comments

Kommentare


bottom of page