top of page
Search

Cost Arian: Y prif bethau i ystyried wrth fenthyg arian.

Updated: Jul 1, 2021

Rhagwelir y bydd economi'r DU, ac yn wir y mwyafrif o economïau mawr y byd, yn tyfu'n sylweddol wrth inni ddod allan o Covid-19. Hyd yn oed wrth i'r DU addasu i'r byd newydd ar ôl Brexit, rhagwelir y bydd ‘na effaith gadarnhaol, er ychydig yn arafach nag adferiad Covid-19. Felly, gyda'r newyddion hyn am dwf posibl ar y gorwel a lletygarwch yn ôl yn agored cyn haf prysur i Gymru, os ydych chi'n fusnes bwyd neu ddiod, nawr yw'r amser i edrych ar eich cyllid i asesu os oes gennych y gallu i gwrdd â'r hyn a allai fod yn gynnydd sylweddol yn y galw am eich cynnyrch. Sut allwch chi ariannu'r cyfalaf gweithiol sy'n ofynnol i gynhyrchu'r stoc?


Efallai eich bod chi'n meddwl am fenthyca i gefnogi'ch llif arian, yn enwedig gyda chyfradd sylfaenol Banc Lloegr ar ei gyfradd isaf erioed. Mae adborth diweddar gan fanciau blaenllaw yng Nghymru yn cadarnhau bod ganddyn nhw’r awydd i fenthyca i fusnesau bwyd a diod. Bydd cynigion hyfyw wedi'u cyflwyno'n dda yn cael eu hystyried yn ffafriol iawn ganddynt.


Felly, beth yw'r pethau allweddol i'w hystyried wrth baratoi i wneud cais am gyfleusterau banc:


- Darparu tystiolaeth y bydd arian ar ddod e.e.. cadarnhad o archebion gan brif gleientiaid, copi o e-byst yn cadarnhau gwerthiannau arfaethedig, ayb.


- Tynnwch sylw clir o ble y daw ad-daliad o'r ddyled arfaethedig. Rhowch ddim amheuaeth iddyn nhw.


- Os yn bosibl, darparwch ffynhonnell ad-dalu eilaidd os na fyddai'r cynllun yn dwyn ffrwyth.


- Rhagolygon - Mae rhagolygon llif arian a rhagolygon Elw a Cholled yn hanfodol. Mae'n anochel y gofynnir ichi am y rhain, felly byddwch yn barod.


- Paratowch atebion ar gyfer cwestiynau anochel ‘beth os?’


Lle bo modd, gofynnwch am ddyfynbrisiau gan sawl banc, a pheidiwch â bod ofn rhoi gwybod iddynt eich bod yn siopa o gwmpas am y fargen orau!


Y Gost

Sut ydych chi'n penderfynu pa un yw'r fargen orau? Yn gyntaf rhaid i chi ddeall yr elw gros (GM%) rydych chi'n ei wneud o bob un o'ch cynhyrchion. Os ydych chi'n benthyca i ariannu cynhyrchu cynnyrch gyda GM% o 40% dyweder, yna fe ddylai fod yn hollol iawn gennych dalu 10% am yr arian i wneud hynny. Fodd bynnag, os mai dim ond 12% yw eich GM%, yna ailystyriwch o ddifrif!

Sicrhewch eich bod yn deall costau banc yn llawn cyn llofnodi unrhyw beth. Ydych chi wedi negodi:


- Cyfradd llog - ar gyfer benthyciadau ystyriwch ofyn am ddyfynbris am gyfradd sefydlog i roi sicrwydd.


- Ffioedd – Trafodwch! Ai hwn yw'r ffi orau y gallant ei wneud? Unrhyw gynigion arbennig? e.e. Cefnogodd y Llywodraeth Gynllun Benthyciad Adfer Covid.


- Tymor / cyfnod ayb - gwnewch yn siŵr ei fod yn fforddiadwy, a lle bo hynny'n bosibl, y gallu i ail-drafod yn y dyfodol.


Mae Wyn yn Rheolwr Clwstwr Rhanbarthol y Clwstwr Uwchraddio Cynaliadwy gyda 37 mlynedd o brofiad yn y diwydiant bancio. Os hoffech drafod codi arian gyda Wyn, cysylltwch yma.


12 views0 comments

Comments


bottom of page