top of page
Background

Ond Pa Un i Ddewis?

GORDDRAFFT

Ffurf tymor byr o ddyled i helpu i dalu costau cynhyrchu gwerthiannau, cyn derbyn taliad am y gwerthiannau hynny. Fel arfer wrth werthu ar gredyd masnach. Fe'i defnyddir fel arfer i helpu i dalu costau cynhyrchu uniongyrchol (cynhwysion, cyflogau, pecynnu ac ati) yn ogystal â chostau sefydlog (rhent, cyfraddau, yswiriant ac ati).

Cytunir yn gyffredinol gan fanciau am gyfnodau 12 mis yn amodol ar adolygiad blynyddol, i gwmpasu'r copaon a'r cafnau yng nghylch llif arian busnes, ond gellir eu trefnu ar gyfer cyfnodau unwaith ac am byth, llawer byrrach ar gyfer gofynion mwy penodol.

Darllenwch y manteision a'r anfanteision yma.

BENTHYCIAD MASNACH NEU STOC

Mae benthyciad masnach neu stoc yn gyllid a drefnir gyda banc neu fenthyciwr arbenigol, neu gellir ei drafod hyd yn oed gyda chwsmer neu gyflenwr mewn rhai achosion.

 

Mae'r benthyciadau hyn yn fwyaf priodol ar gyfer ymgyrch dymhorol fwy e.e. Nadolig, lle mae angen adeiladu stoc fawr fisoedd ymlaen llaw.

Gellir ad-dalu'r benthyciadau hyn ar ddyddiad neu ddigwyddiad y cytunwyd arno e.e. 30 diwrnod ar ôl codi anfoneb, neu yn achos stoc y Nadolig - 27 Rhagfyr!

Darllenwch y manteision a'r anfanteision yma.

CYLLID ANFONEB

Mae dwy fersiwn wahanol o gyllid anfoneb. Mae’r cyfleusterau hyn yn cael eu darparu gan fanciau yn y DU a / neu gwmnïau cyllid anfoneb arbenigol fel Bibby, Close Bros. neu Hitachi Finance.

 

Yn gyntaf, disgownt anfonebau lle mae arian yn cael ei godi yn erbyn yr anfonebau rydych chi'n ei godi. Cyn belled â bod yr anfonebau'n cael eu codi yn erbyn busnesau eraill sydd yn risg dda, gallwch dynnu mwyafrif gwerth yr anfoneb i lawr cyn y dyddiad dyledus.

 

Yn ail, ffactoreiddio anfonebau, lle rydych chi'n gwerthu'r anfoneb ar ddisgownt i ddarparwr ffactoreiddio anfonebau sydd wedyn yn casglu gwerth yr anfoneb yn uniongyrchol pan fydd yn ddyledus.

Rhybudd! Gall ffactoreiddio anfonebau ymyrryd â'r perthnasoedd gyda'ch cwsmeriaid. Gall ffactoreiddio anfonebau hefyd fod yn ddrud pan gymerir yr holl gostau i ystyriaeth - peidiwch â chael eich denu gan y gyfradd llog yn unig.

 

Ar ben hynny, gall cyllid anfonebau, yn union fel gorddrafftiau, fod yn anodd i adael unwaith y bydd y cwmni wedi dechrau ei ddefnyddio, felly mae'n wir bwysig defnyddio'r cyfleusterau hyn gyda rheolaeth a disgyblaeth ac nid dod yn or-ddibynnol arno. Yn ddelfrydol, dim ond defnyddio cyllid anfonebau i dalu costau uniongyrchol a gorbenion a pheidiwch â chael eich temtio i'w defnyddio ar gyfer peiriannau, offer newydd, cerbydau - neu ddifidendau!

Darllenwch y manteision a'r anfanteision yma.

NODWCH:

Bwriad y ddogfen hon yw bod yn gymorth i'ch helpu chi i ystyried gwahanol fathau o gyllid a pha rai a allai fod yn briodol i'ch busnes; nid yw'n ganllaw cynhwysfawr i bob math o gyllid. Gallai fod goblygiadau treth a chyfreithiol gwahanol yn gysylltiedig â gwahanol fathau o gyllid. Dylid ceisio cyngor treth a chyfreithiol proffesiynol i baratoi ar gyfer y gwahanol fathau hyn o gyllid.

bottom of page